خانه | کاهش پینگ تایم

سرویس کاهش پینگ تایم سیستک

سرویس کاهش پینگ سرویسی است که با تغییر مسیر دیتا اینترنت کاربر هم باعث کم شدن پینگ تایم و هم رفع قطعی اتصال کاربر تا سرور بازی مقصد میشود.

سایر سرویس های سیستک