خانه | اینترنت مرکزی | اینترنت ساختمان ها و برج ها

اینترنت مرکزی

سیستک مجری راهکار مرکزی جهت ارائه اینترنت به ساکنان برج ها و مجتمعات مسکونی است که میخواهند اینترنت را با کیفیتی بالاتر از متوسط سرعت اینترنت خانگی در کشور تجربه کنند.

سایر سرویس های سیستک